Mladi iz programa i/ili bez roditeljskog staranja

Obrazac saglasnosti za upotrebu ličnih podataka

OBRAZAC SAGLASNOSTI ZA UPOTREBU LIČNIH PODATAKA

U svrhu učestvovanja u projektu “Poslovna inkluzija”, a sve u cilju društveno-odgovornog poslovanja kompanije Manpower d.o.o. Beograd koristimo Vaše lične podatke.

Za gore navedenu svrhu potrebni su nam podaci sadržani u Vašoj radnoj biografiji, primarno sledeći podaci: ime i prezime; mejl adresa; broj telefona; organizacija preko koje dolazite, ukoliko dolazite preko organizacije; lokacija (grad i opština stanovanja), završena škola.

Rukovaoci navedenih podataka kao Vaših ličnih podatka je Manpower d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11G kao i njegovo povezano lice Assert International doo Beograd Bulevar Milutina Milankovića 11 (u daljem tekstu Rukovaoci).

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS‟ br. 87/2018) utvrđuje pravila koja se odnose na zaštitu fizičkih lica u pogledu njihove obrade kao i pravila koja se odnose na slobodno kretanje podataka o ličnosti. On štiti osnovna prava i slobode fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu ličnih podataka. Vaši lični podaci se prikupljaju, obrađuju i prenose samo u meri u kojoj je to u saglasnosti sa ovom svrhom i obaveštenjem o privatnosti; zasnovane na principima pravičnosti, zakonitosti i transparentnosti.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti je pristanak učesnika. Naime, obrada Vaših podataka o ličnosti je zasnovana na pristanku saglasnosti lica čiji podaci se obrađuju u svrhu definisanu ovom saglasnošću.

Čuvanje podataka je ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju; Krajnji rok čuvanja podataka je 3 godine od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka, a pristup istima će imati samo ovlašćena lica Rukovaoca.

Rukovalac će u svakom trenutku preduzimati sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka, a protiv slučajnog ili nezakonitog uništenja, izmena, ili slučajnog gubitka, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa i od svih nezakonitih oblika obrade uključujući kontrolu unosa, pristupa, intervencije, otkrivanja i sličnih radnji.

Vi na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od Rukovaoca zahtevate pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno imate pravo da zatražite ograničenje obrade, pravo da uložite prigovor na obradu, a imate i pravo na prenosivost podataka. Takođe imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, ukoliko smatrate da je bilo koje pravo u vezi sa vašim podacima o ličnosti povređeno.

Kontakt mail Rukovalaca na koji se možete obratiti u slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ostvarivanjem Vaših gore navedenih prava je e-mail: dpo@manpowergroup.rs.

Zamolili bismo Vas da jednostavnim odabirom polja niže označite da li ste saglasni sa obradom ličnih podataka. Na ovaj način obezbeđujemo usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što je preduslov za Vaše učestvovanje u projektu “Poslovna Inkluzija”.

Saglasan/saglasna sam da se moji lični podaci obrađuju u ove svrhe.