OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Manpower d.o.o. Beograd, kao i sa njim povezano pravno lice Assert International doo Beograd (U daljem tekstu Rukovalac podataka ili zajedno Rukovaoci podataka), kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti pruža razumevanje o načinu prikupljanja Vaših podataka o ličnosti, kako te podatke obrađujemo, kako ih skladištimo i delimo. Takođe pruža informacije o pravima koje možete ostvariti u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, na kraju kako da nas kontaktirate ili kako da kontaktirate druge nadležne organe u slučaju da imate neki prigovor, predlog ili sugestiju u vezi sa gore navedenim.

Radi lakšeg snalaženja u nastavku sledi sadržaj ove politike privatnosti:

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Vrste podataka koje prikupljamo

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti
Kako štitimo lične podatke
Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo
Prenos podataka
Prava koja možete ostvariti
Ažuriranja naše Politike privatnosti
Kako nas kontaktirati

NAČIN NA KOJI PRIKUPLJAMO

Možemo prikupljati Vaše lične podatke na različite načine, na primer prilikom vaših poseta Sajtu, uključujući, bez ograničenja, podatke o saobraćaju, podatke o lokacijama, zapise o aktivnostima na internetu, sadržaje anketa i obrazaca za kontakt i ostale podatke o komunikaciji i resurse kojima pristupate.

VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate prilikom registracije, najčešće oni koji su sadržani u vašim radnim biografijama, koji izmedju ostalog podrazumevaju sledeće:

Ime i prezime

Adresa prebivališta

E-mail adresa

Broj telefona

Obrazovanje

Radno iskustvo

Takođe ćemo prikupljati i sve druge informacije ili lične podatke koje budete podelili sa nama prilikom popunjavanja naših formulara za kontakt, a koje možete upisati po sopstvenom nahođenju.

U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO I OBRADJUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo u sledeće svrhe:

 1. a) osnaživanje za buduće zaposlenje,
 2. b) učestvovanja u projektu “Poslovna Inkluzija” koji pomaže učesnicima da se u narednom periodu lakše zaposle
 3. c) pružanje dodatnih usluga, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri;
 4. d) odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve ;
  e) upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama.

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.

Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

 • Šifriranje podataka u tranzitu;
  • Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
  • Ojačana mrežna infrastruktura;
  • Rešenja za praćenje mreža.

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Krajnji rok čuvanja podataka je 3 godine od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka.

PRENOS PODATAKA

U skladu sa svrhom obrade vaših podataka o ličnosti, iste možemo preneti trećim licima, kao što su povezana pravna lica Rukovalaca, kao i druga pravna lica sa kojima Rukovaoci vaših podataka imaju zaključene ugovore o poslovno tehničkoj saradnji, kao i ugovore o zaštiti podataka o ličnosti a cilju realizacije navedene svrhe obrade.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRAVA KOJA MOŽETE OSTVARITI

Pravo na pristup – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li obrađuje vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka od strane Rukovaoca.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Rukovaoca primite lične podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Rukovaocu na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba Zakona.

IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Rukovalac zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

Poslednji datum izmena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne strane.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Uroš Mihajlović čiji kontakt podaci su:

Email               dposerbia@manpowergroup.rs

Telefon            T: +381 11 4145 298

M: +381 62 407 201 

KONTAKT

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i obradom Vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem e-mail privacy@manpower.rs.